tạo BM10 từ tài khoản quảng cáo cá nhân

Th329

@All TUT tạo BM10 từ tài khoản quảng cáo cá nhân

Nguyên liệu:
1. Via gốc
2. BM tạo từ via gốc
3. tài kĥoản̂ cá nh̀ân via gốc đã chi tiêu trên 4 triệu Mark xoăn.

Cách làm:

1. Add tài khoản cá nhân vào Bm dòng 1
2. Vào link này trên via gốc. Làm theo hướng dẫn và đặt lịch:
https://www.facebook.com/business/m/facebook-marketing-expert?lead_source=resource_hub&__cft__%5B0%5D=AZWwCrKpozRVzeN6Aweik_ua20xcCV9MnJbMj2gAxso0mthmeGTPsXQx0covOIomix3OH-VDM439Qtj2AGA0rokYCDIGSe9_wzlCjOjk-0P1cpPGrDOMNIX7_9dJTA6bdwQ&__tn__=-UK-R

– Đợi sau 1 tiếng facebook xét duyệt là done –

người share: Nguyễn Quốc Khánh
nguồn: – Người Tốt Bụng –

Bình luận

Gọi cho chúng tôi

0987.86.2983

Liên hệ hỗ trợ
Chat ngay